hình ảnh hình ảnh

Dịch vụ

Các dịch vụ của 4M Việt Nam

Quản lý dự án toàn diện

Giai đoạn lập kế hoạch

 • Hỗ trợ Chủ đầu tư lên kế hoạch cho Dự án.
 • Lập báo cáo khả thi.
 • Tư vấn lập bản vẽ Quy hoạch.
 • Phân tích chi phí.
 • Lập ngân sách cho Dự án.
 • Lựa chọn nhà thiết kế và soạn thảo hợp đồng.

Giai đoạn thiết kế

 • Quản lý thiết kế theo yêu cầu của Chủ đấu tư.
 • Thẩm tra, theo dõi đôn đốc thiết kế.
 • Quyết định các tiêu chí kỹ thuật cho Dự án.
 • Tối ưu hóa chi phí qua quy trình Thẩm tra giá.
 • Lập Ngân sách.
 • Hỗ trợ các bên trong công tác lấy giấy chứng nhận hay cấp phép.

Giai đoạn mua sắm đấu thầu

 • Thiết lập kế hoạch thi công tổng thể.
 • Kiểm tra và thiết lập ngân sách Xây dựng.
 • Thiết lập kế hoạch đấu thầu.
 • Khảo sát và lập danh sách các nhà thầu và nhà cung cấp.
 • Đánh giá sơ tuyển các Nhà thầu. trước khi đưa vào danh sách mời.
 • Chuẩn bị Hồ sơ mời thầu.
 • Chuẩn bị Thư mời thầu và họp tiền đấu thầu.
 • Đấu thầu.
 • Trả lời các câu hỏi của Nhà Thầu.
 • Đánh giá Hồ sơ dự thầu.
 • Thông báo trúng thầu và thương thảo hợp đồng.
 • Trợ giúp Chủ đầu tư trong việc ký kết hợp đồng với các Nhà thầu và Nhà cung cấp.

Giai đoạn xây dựng

 • Tổ chức cuộc họp tiền thi công với Nhà thầu và Nhà cung cấp
 • Thiết lập kế hoạch huy động các nguồn lực.
 • Thiếp lập và thực hiện các Quy trình.
 • Xem xét và phê duyệt Biện pháp thi công được Nhà thầu đệ trình.
 • Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và áp dụng.
 • Cập nhật tiến độ thi công và điều chỉnh.
 • Thẩm tra lại các yêu cầu thanh toán của Nhà thầu.
 • Thẩm tra xem xét các yêu cầu phát sinh của các Nhà thầu và Nhà cung cấp.
 • Thẩm tra và phê duyệt bản vẽ thi công.
 • Lập báo cáo các thay đổi thiết kế.
 • Thẩm tra tối ưu hóa thiết kế.
 • Điều phối liên lạc với cơ quan cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình.
 • Kiểm soát An toàn.

Giai đoạn sau xây lắp

 • Chuẩn bị sách hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng.
 • Điều phối, kiểm tra các đệ trình hoàn công của Nhà thầu (Bản vẽ thi công, sửa đổi hợp đồng...).
 • Kiểm tra lại các bảo lãnh hợp đồng.
 • Kiểm soát vận hành chạy thử thiết bị và báo cáo các kết quả.
 • Điều phối hỗ trợ các bên lấy giấy chứng nhận hoàn thành công trình và các cấp phép.
 • Kiểm soát hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa các khiếm khuyết.
 • Chuẩn bị báo cáo tổng hợp các chi phí.
 • Chuẩn bị báo cáo hoàn công.
 • Đào tạo và tư vấn tổ chức vận hành.
 • Giám sát và đào tạo đội ngũ bảo dưỡng sửa chữa.