hình ảnh hình ảnh

Dịch vụ

Các dịch vụ của 4M Việt Nam

Quản lý xây dựng chuyên nghiệp

Giai đoạn Mua sắm, Đấu thầu

 • Thiết lập kế hoạch thi công tổng thể.
 • Kiểm tra và thiết lập ngân sách Xây dựng.
 • Thiết lập và kế hoạch đấu thầu.
 • Khảo sát và lập danh sách các nhà thầu và nhà cung cấp.
 • Đánh giá sơ tuyển các Nhà thầu trước khi đưa vào danh sách mời.
 • Chuẩn bị Hồ sơ mời thầu.
 • Chuẩn bị Thư mời thầu và họp tiền đấu thầu.
 • Đấu thầu.
 • Trả lời các câu hỏi của Nhà thầu.
 • Đánh giá Hồ sơ dự thầu.
 • Thông báo trúng thầu và thương thảo hợp đồng.
 • Trợ giúp Chủ đầu tư trong việc ký kết hợp đồng với các Nhà thầu và Nhà cung cấp.

Giai đoạn Xây dựng

 • Tổ chức cuộc họp tiền thi công với các Nhà Thầu và Nhà cung cấp.
 • Thiết lập kế hoạch huy động các nguồn lực.
 • Thiết lập và thực hiện các Quy trình.
 • Xem xét và phê duyệt Biện pháp thi công được Nhà thầu trình nộp.
 • Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và áp dụng.
 • Cập nhật tiến độ thi công và điều chỉnh.
 • Thẩm tra lại các yêu cầu thanh toán của Nhà thầu.
 • Thẩm tra xem xét các yêu cầu phát sinh của các Nhà thầu và Nhà cung cấp.
 • Thẩm tra và phê duyệt bản vẽ thi công.
 • Lập báo cáo các thay đổi thiết kế.
 • Thẩm tra tối ưu hóa thiết kế.
 • Điều phối liên lạc với cơ quan cấp giấy chứng nhân hoàn thành công trình.
 • Kiểm soát An toàn.

Giai đoạn Sau xây lắp

 • Chuẩn bị sách hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng.
 • Điều phối, kiểm tra các đệ trình hoàn công của Nhà thầu (Bản vẽ thi công, Sửa đổi hợp đồng v.v...).
 • Kiểm tra lại các bảo lãnh hợp đồng.
 • Kiểm soát vận hành chạy thử thiết bị và báo cáo các kết quả.
 • Điều phối hỗ trợ các bên lấy giấy chứng nhận hoàn thành công trình và các cấp phép.
 • Kiểm soát hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa các khiếm khuyết.
 • Chuẩn bị báo cáo tổng hợp các chi phí.
 • Chuẩn bị báo cáo hoàn công.