hình ảnh hình ảnh

Dịch vụ

Các dịch vụ của 4M Việt Nam

Tư vấn giám sát

Giai đoạn Trước khi xây lắp

 • Thẩm tra lại thiết kế.
 • Thẩm tra lại các hồ sơ và báo cáo liên quan.
 • Họp tiền thi công.

Giai đoạn Xây lắp

 • Thiết lập và thực hiện các Quy trình.
 • Thẩm tra bản vẽ thi công.
 • Nghiệm thu vật liệu và chứng kiến các thí nghiệm.
 • Nghiệm thu công việc ngoài hiện trường.
 • Điều phối liên lạc với cơ quan cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình.

Giai đoạn Sau xây lắp

 • Chứng kiến vận hành chạy thử thiết bị và các kết quả.
 • Điều phối hỗ trợ các bên lấy giấy chứng nhận hoàn thành công trình và các giấy cấp phép.
 • Chuẩn bị báo cáo hoàn công.