hình ảnh hình ảnh

Dịch vụ

Các dịch vụ của 4M Việt Nam

Tư vấn giám sát

Giai đoạn Trước khi xây lắp

 • Thẩm tra lại thiết kế
 • Thẩm tra lại các hồ sơ và báo cáo liên quan
 • Họp tiền thi công

Giai đoạn Xây lắp

 • Thiết lập và thực hiện các Qui trình
 • Thẩm tra bản vẽ thi công.
 • Nghiệm thu vật liệu và chứng kiến các thí nghiệm.
 • Nghiệm thu công việc ngoài hiện trường
 • Điều phối liên lạc với cơ quan cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình

Giai đoạn Sau xây lắp

 • Chứng kiến vạn hành chạy thử thiết bị và các kết quả
 • Điều phối hỗ trợ các bên lấy giấy chứng nhận hoàn thành công trình và các cấp giấy phép
 • Chuản bị báo cáo hoàn công